Dagsordener og referater

Du kan læse dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder ved at følge linket.


Læs dagsordener og referater til og med den 10. februar 2016

Dagsordener og referater fra efter den 10. februar 2016

Printvenlig version

Forside:


Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Dato: Torsdag den 23. maj 2019

Tid: Kl. 17:00

Sted: Lokale 1, Rådhuset

Indkaldelse :

 • Formand Paw Østergaard Jensen (A)
 • Nils Jensen (A)
 • Marianne Burchall (A)
 • Qasir Mirza (A)
 • Leif Pedersen (F)
 • Allan Høyer (O)
 • Helge Bo Jensen (Ø)


Indholdsfortegnelse

1. Tema - Møde mellem Udsatterådet og Social- og Sundhedsudvalget
2. Tema - Borgerinddragelse til politik på ældreområdet
3. BSU/SUS/ØU/KB - Sager omgjort af Ankestyrelsen
4. SUS/ØU/KB - Pensionisternes mærkedage
5. SUS/ØU/KB - Ny Sundhedsaftale 2019-2022
6. SUS/ØU/KB - Ny bekendtgørelse om stop for egenbetaling for kommunale akutfunktioner
7. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betaling for akutpladser
8. SUS - Orientering fra formanden
9. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd
10. SUS - Eventuelt

1. Tema - Møde mellem Udsatterådet og Social- og Sundhedsudvalget

Anledning

Kommunalbestyrelsen i Albertslund besluttede den 22. juni 2017 at nedsætte et Udsatteråd.

Sagsfremstilling

På mødet i Sundheds- og Socialudvalget foreslår Udsatterådet følgende dagsorden:

 

 • Kort præsentation.
 • Det sociale frikort. Det sociale frikort er en god mulighed for, at mennesker med særlige sociale problemer, der er langt fra arbejdsmarkedet, kan prøve at blive en del af et arbejdsfællesskab. Hvad kan der gøres for at sikre, at disse borgere kender til ordningen, og at visitationen er nem og enkel?
 • Samarbejdet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet. Et godt samarbejde mellem udvalget og rådet kan være med til at sikre, at udsatte grupper i højere grad bliver hørt i den politiske proces. Hvordan kan vi fremover samarbejde for at sikre dette?

 

Udsatterådet har udarbejdet den første årsberetning, som er vedlagt. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at temaet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der arbejdes videre med de fælles input.

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

1 Årsberetning Udsatterådet 2018 Årsberetning Udsatterådet 2018
2 A. Udsatterådet A. Udsatterådet
3 A. Kommentarer til Social- og Sundhedsudvalget A. Kommentarer til Social- og Sundhedsudvalget
4 A. Kommentarer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget A. Kommentarer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
5 A. Kommentarer til Børne- og Skoleudvalget A. Kommentarer til Børne- og Skoleudvalget
6 A. Kommentarer til budgetkatalog 2019 A. Kommentarer til budgetkatalog 2019
7 A. Høringssvar Ungestrategi A. Høringssvar Ungestrategi
8 Kommentarer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget/ sociale frikort Kommentarer til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget/ sociale frikort
9 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
10 Udtalelse fra Sundhedsrådet Udtalelse fra Sundhedsrådet
Tilbage til toppen

2. Tema - Borgerinddragelse til politik på ældreområdet

Anledning

Borgerinddragelse og forslag til temaer til politik på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Den kommende politik på ældreområdet vil fremadrettet erstatte værdighedspolitikken for 2019-2021 og ældrepolitikken fra 2012. Det blev besluttet på et Kommunalbestyrelsesmøde i januar 2019.

 

Borgerne i Albertslund inddrages i processen, så de får mulighed for at komme med input til indeholdet i politikken. Ud over borgerinddragelsen tager politikken afsæt i temaer fra Albertslund Kommunes værdighedspolitik for 2019-2021 herunder bekendtgørelsen for værdighedspolltikken og den reviderede ældrepolitik fra 2012.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for:

 • En opsamling af borgernes udsagn fra borgermødet den 4. april 2019.
 • Forslag til temaer. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at temaet tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Powerpoint Powerpoint
2 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

3. BSU/SUS/ØU/KB - Sager omgjort af Ankestyrelsen

Anledning

Kommunalbestyrelsen er fra og med 2018 forpligtet til hvert år aktivt at drøfte antallet af sager omgjort af Ankestyrelsen på socialområdet som følge af en ændring af Retssikkerhedsloven § 79b.

Sagsfremstilling

Kommunens omgørelsesprocent opgøres årligt af Børne- og Socialministeriet på baggrund af tal fra Ankestyrelsen. Ministeriets opgørelse viser, at der i 2018 blev klaget over 51 sager fra Albertslund Kommune, hvilket er nøjagtigt samme antal som i 2017. I 2018 blev 35 procent af sagerne omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er et fald i forhold til 2017, hvor 43 procent af sagerne blev omgjort. På landsplan er omgørelsesprocenten 36.

 

Børne- og Socialministeriet har endvidere set på udvalgte bestemmelser på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet. På børneområdet er der klaget til Ankestyrelsen over 14 sager fra Albertslund Kommune og omgørelsesprocenten er 60. På voksenområdet er der klaget til Ankestyrelsen over 13 sager fra Albertslund Kommune og omgørelsesprocenten er 38. Både på børne- og voksenområdet er der tale om en stigning i andelen af omgørelser sammenlignet med 2017. Det bemærkes dog, at der tale om et mindre antal sager.

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven og Serviceloven.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at statistikken tages til efterretning.

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 22. maj 2019, pkt. 4:

Tiltrådte indstillingen.

Udvalget ønskede om muligt, at borgerrådgiveren inddrages i hjemvisning af sager fra Ankestyrelsen med henblik på læring.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet udvalget ønsker temapunkt, hvor de 5 hjemviste sager gennemgås. 

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Statistik fra Børne- og Socialministeriet 2018 Statistik fra Børne- og Socialministeriet 2018
Tilbage til toppen

4. SUS/ØU/KB - Pensionisternes mærkedage

Anledning

Forhøjelse af budgettet og/eller ændring af målgruppekriterierne for de borgere, der modtager gaver ved særlige mærkedage i Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling

Borgere i Albertslund Kommune modtager ved særlige mærkedage, som runde fødselsdage eller bryllupsdage, udvalgte gaver.

 

Kriterierne for at modtage gaverne er som følgende: 

 • Borgere, der har været gift i henholdsvis 60, 65, 70 eller 75 år, modtager en blomst og chokolade til en værdi af 350 kr.
 • Borgere, der fylder 90 år, modtager en blomst til 150 kr. og en bog om Albertslund Kommune til ca. 200 kr.
 • Borgere, der fylder 100 år, modtager en blomst, chokolade til en værdi af 350 kr. samt en bog om Albertslund Kommune til ca. 200 kr.

 

Derudover betales der ca. 2.000 kr. til kørselsgodtgørelse for at få bragt gaverne hjem til borgerne samt ca. 3.500 kr. til udtrækning af borgeroplysninger om pensionisternes mærkedage hos It- leverandør.

 

Det samlede budget for indkøb af gaver, kørselsgodtgørelse og udgifter til It-leverandør er årligt 10.000 kr.

 

De seneste to år har de afsatte midler ikke været nok til at dække udgifterne, og eftersom ældrebefolkning i Albertslund vokser de kommende år, må det antages, at der er flere borgere fremadrettet, der vil opfylde kriterierne for mærkedagene.

Foreløbige beregninger for 2019 viser, at udgifterne til mærkedage udgør ca. 23.500 kr.

 

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår følgende 3 muligheder, hvoraf der anbefales den første: 

 • Målgruppekriterierne ændres, så det kun er når borgerne fylder 100 år, at de modtager en gave. Herved kan økonomien holdes inden for det budgettet.
 • Budgettet forhøjes med 15.000 kr., så det fremadrettet udgør i alt 25.000 kr. De ekstra midler afholdes ud fra eksisterende konti i Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg - eksempelvis "diverse ældreaktiviteter" eller den "styrbar Sundhedspulje".
 • Udarbejdelse af udvidelsesforslag til budget 2020, hvor budgettet forhøjes med 15.000 kr. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at målgruppekriterierne ændres, så det fremadrettet kun er, når borgerne fylder 100 år, at de modtager gaver. 

Beslutning

Sagen sendes tilbage til direktørområdet med henblik på en genberegning af følgende modeller:

 

Blomst/chokolade til:

 • Borgere, der fylder 90 år
 • Borgere, der fylder 100 år
 • Borgere, der har været gift/samlevende i 75 år.

Udvalget ønskede om muligt (IT teknisk), at der ikke skelnes mellem begrebet samlevende/ gift.

 

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

5. SUS/ØU/KB - Ny Sundhedsaftale 2019-2022

Anledning

Godkendelse af Sundhedsaftalen i Region Hovedstaden for perioden 2019-2023.

Sagsfremstilling

Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 har været sendt i bred politisk høring i perioden fra den 19. december 2018 til den 28. februar 2019. I alt er der kommet 51 høringssvar incl. Albertslund Kommunes.

 

Høringssvarene viser, at der generelt er stor opbakning til de udvalgte fokusområder, mål samt aftalens form. Dog er der en del af høringsparterne, som tilkendegiver at selve aftalen bør være mere forpligtende.

Flere af høringssvarene indeholder konkrete forslag til yderligere visioner/fokusområder, målgrupper og indsatsområder, som kunne skrives ind i aftalen. Derudover er der ønsker om uddybninger og præciseringer af selve aftale teksten.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har på et møde den 1. april 2019 drøftet høringssvarene og fremsætter på baggrund af denne drøftelse Sundhedsaftalen 2019-2023 til endelig godkendelse i alle Kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden. 

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2).pdf 7.5.2019 Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023 (2).pdf 7.5.2019
2 Følgebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 .pdf 7.5.2019 Følgebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 .pdf 7.5.2019
3 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

6. SUS/ØU/KB - Ny bekendtgørelse om stop for egenbetaling for kommunale akutfunktioner

Anledning

Den 28. februar 2019 trådte ny bekendtgørelse om stop for egenbetaling af kommunale akutpladser i kraft.

Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti har med Finansloven for 2019 aftalt stop for egenbetaling til kommunale akutpladser. Aftalen kommer efter et forløb, hvor Kammeradvokaten på foranledning af Sundhedsministeriet har vurderet kommunernes lovgivningsmæssige hjemmel til at opkræve egenbetaling for borgeres midlertidige ophold på kommunale akutpladser.

 

Ny bekendtgørelse og vejledning

Kommunerne har efter Sundhedslovens §138 ansvar for at tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Den ny bekendtgørelse og vejledning præciserer reglerne for egenbetaling på kommunale akutpladser.

Den ny bekendtgørelse og vejledning trådte i kraft den 28. januar 2019. Bekendtgørelse og vejledning fastslår, at kommunerne ikke må opkræve egenbetaling på hjemmesygepleje givet ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads. Definitionen af en kommunal akutfunktion følger Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan man i kommunerne vil organisere tilbuddet til de borgere, der har behov for sygeplejefaglige indsatser. I Albertslund Kommune er den kommunale akutfunktionen organiseret i et tværkommunal samarbejde med udkørende akutteam, Fælles Akutfunktion (FAF), det vil sige, at Albertslund Kommune ikke har kommunale akutpladser, men har valgt at løse opgaven via udkørende akutteams.

 

Jf. vejledningen kan en kommunal akutplads i regi af hjemmesygeplejen ofte være en plads på fx. et rehabiliteringscenter, et plejecenter mv. i kommunen. Det bemærkes, at kommunale akutpladser kan være fleksible pladser i den forstand, at de også kan bruges til øvrige kommunale ophold, der visiteres eller tildeles efter andre regler end Sundhedslovens §138, og hvor det primære formål med opholdet netop ikke er de særlige sygeplejefaglige opgaver, som en kommunal akutfunktion varetager. Således fremgår det nu udtrykkeligt i bekendtgørelsen, at borgere, der - efter lægehenvisning - modtager tilbud om hjemmesygepleje ved en kommunal akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads, ikke kan opkræves egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende under opholdet.

 

Hvornår må Albertslund Kommune opkræve egenbetaling for kost, linned og tøjvask?

Bekendtgørelsen og vejledningen præciserer, at der er hjemmel i lovgivningen til, at kommunerne opkræver egenbetaling for kost, linned og tøjvask, når der er tale om midlertidige ophold, som borgeren på baggrund af borgerens konkrete situation og behov er visiteret eller henvist til i henhold til anden lovgivning. Eksempelvis aflastningsophold efter Servicelovens §84 eller Servicelovens §83a om rehabiliteringsophold.

 

Egenbetaling for ophold på Rehabiliteringsafdelingen

Albertslund Kommune har siden Rehabiliteringsafdelingen åbnede i 2016 opkrævet egenbetaling for rehabiliterings- og aflastningsophold. I forlængelse af Kammeradvokaten og Sundheds- og Ældreministeriets udmelding i december 2018 besluttede afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg at stoppe for egenbetaling pr. 01.01-2019 og afvente en endelig udmelding fra ministeriet. Bekendtgørelsen og vejledningen fastslår nu, at Albertslund Kommune ikke har opkrævet egenbetaling i strid med lovgivningen.

 

De 12 pladser på Rehabiliteringsafdelingen er fordelt som ni rehabiliteringspladser og tre aflastningspladser. Det er kun Visitationen i Myndighedsenheden, som kan visitere borgere til enten rehabiliteringsophold jf. Serviceloven §83a eller til et aflastningsophold jf. Serviceloven §84. Det vil sige, at læger, hverken almen praksis eller sygehus, kan visitere til et ophold på Rehabiliteringsafdelingen. Visitationen samarbejder med Hjemme- og Sygeplejen om at vurdere borgere med behov for rehabiliteringsophold eller aflastningsophold. Det kan både være borgere, der kommer direkte fra eget hjem eller borgere, der efter færdigbehandling på sygehus vurderes at have gavn af, inden de kommer i egen bolig.

 

På baggrund af ovenstående foreslår afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at opkrævning for egenbetaling for ophold på Rehabiliteringsafdelingen påbegyndes igen pr. 01.06.2019. 

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 23. april 2019

Der er vedlagt uddybende notat på sagen om akutpladser og Fælles akut funktion.


I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriet og Kammeradvokatens arbejde med at udarbejde ny bekendtgørelse og vejledning vedrørende betaling for kommunale akutpladser besluttede Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg at sætte opkrævningen af egenbetaling for rehabiliteringsophold på rehabiliteringsafdelingen i bero pr. 01.12.2018 indtil der var afklaring i sagen. Det betyder, at der har været en periode på seks måneder, hvor der er en manglende indtægt på 250.000 kr.

 

Borgerne er i deres bevillingsbrev af genoptræningsophold oplyst om egenbetaling og størrelsen af denne samt at beløbet vil blive opkrævet ved regning. Opkrævningen har i en periode været sat i bero. Den juridiske vurdering er, at der kan opkræves for hele perioden tilbage til 1.12.2018, når opkrævningen genoptages.

 

Dette håndteres ved, at der opkræves egenbetaling for hele perioden (fra 1.12.2018 til 31.05.2019) såfremt indstillingen godkendes og opkrævningen af egenbetalingen genoptages.

 

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 14. maj 2019

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg har været i dialog med KL's kontor for Sundhed & Ældre, som har bekræftet rigtigheden af ovenstående fortolkning af bekendtgørelsen og vejledningen.

 

Lovgrundlag

Sundhedsloven §138, Serviceloven § 83a og § 84.

Kommunikation

Sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at egenbetaling for ophold på Rehabiliteringsafdelingen påbegyndes igen pr. 01.06.2019. 

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2019, pkt. 3:

Tiltrådte indstillingen.

Leif Pedersen (F) undlod at stemme.

Paw Østergaard Jensen (A), Helge Bo Jensen (Ø) og Allan W. Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Økonomiudvalget, 3. maj 2019

Sagen sendes tilbage til fagudvalget for yderligere belysning.

 

 

Beslutning

Udvalget oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 Brev fra SUM til KL Brev fra SUM til KL
2 Brev til kommunerne vedr. vederlagsfri hjemmesygepleje Brev til kommunerne vedr. vederlagsfri hjemmesygepleje
3 Vejledning akutpladser Vejledning akutpladser
4 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje
5 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
6 Supplerende notat vedr. akutpladser Supplerende notat vedr. akutpladser
7 Udtalelse fra Ældrerådet Udtalelse fra Ældrerådet
Tilbage til toppen

7. ØU/KB - Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betaling for akutpladser

Anledning

Forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om tilbagebetaling af opkrævet betaling for akutpladser.

Sagsfremstilling

I december 2018 fastslog Kammeradvokaten, at det er ulovligt for kommunerne at opkræve brugerbetaling for mad og tøjvask hos ældre, der af en læge er henvist til en akutplads, efter de er blevet udskrevet fra sygehuset.

Albertslund kommune er en af de kommuner som anvender akutpladser og har opkrævet brugerbetaling. Enhedslisten og SF finder det naturligt, at det bliver afdækket, hvor mange borgere som har været ulovligt opkrævet og at de borgere som er blevet været opkrævet, får tilbagebetalt det de har været opkrævet og betalt.

Supplerende sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at sagen sendes til behandling i fagudvalget. 

Indstilling

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at borgere, som af en læge er blevet udskrevet til en akutplads efter endt sygehusophold, får tilbagebetalt den brugerbetaling til mad og tøjvask som de måtte være blevet opkrævet.

Historik

Kommunalbestyrelsen den 12. februar 2019, pkt. 5:

Nils Jensen (A) stillede forslag om, at forvaltningen ikke igangsætter undersøgelse af, hvor mange borgere, der er berettiget til tilbagebetaling, før der er truffet endelig afgørelse omkring kompensation.

 

For stemte 3, Nils Jensen (A) samt (C)

Imod stemte 18 (A, Ø, F, Å, B, V, O)

 

Forslaget bortfaldt.

 

Man godkendte, at sagen sendes til behandling i fagudvalget.

 
Social- og Sundhedsudvalget, 11. april 2019, pkt. 4:

Oversendte sagen til Kommunalbestyrelsen.

Paw Østergaard Jensen (A), Helge Bo Jensen (Ø) og Allan W. Høyer (O) deltog ikke på mødet.

 

Økonomiudvalget, 3. maj 2019

Sagen sendes tilbage til fagudvalget for yderligere belysning.

 

Helge Bo Jensen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

 

 

Beslutning

Udvalget oversendte sagen til Økonomiudvalget.

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

 

Tilbage til toppen

8. SUS - Orientering fra formanden

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Brev fra KL, hvad skal KL's Sundheds- og Ældreudvalg se og drøfte i jeres kommune? 

B. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, maj 2019.

C. Henvendelse fra Ældrerådet om arrangement den 13. juni.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet emner til pkt. A kunne være;

 • pårørendedelen på ældreområdet,
 • ensomhed blandt ældre samt
 • vise KL's Sundheds- og Ældreudvalg senioridræt.

 

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 A. Brev fra KL til kommuner A. Brev fra KL til kommuner
Tilbage til toppen

9. SUS - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Status for overholdelse af sagsbehandlingsfrister.

B. Status for anvendelsen af midlertidige boliger.

C. Social mobilitet.

D. Befolkningsprognose.

E. Rapport om brandsikkerhed i plejeboliger.  

F. Mundtlig orientering om status på trivselsmåling på Albertshøj.

G. Forslag til lovændring vedørende forebyggende hjemmebesøg.

H. Aktiviteter på plejeboligområdet.

I. Status på færre forskellige medarbejdere i borgers hjem.

J. Aftale om et "stærkere sundhedsvæsen tættere på dig".

K. Nyt medlem i Ældrerådet. 

L. Præsentation af hjemmesiden "mingenoptræning.dk".

M. Ledelsesinformation på voksenområdet.

N. Mundtlig orientering om arbejdet med ny sundhedspolitik.

O. Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Helge Bo Jensen (Ø) om plejehjemspladser.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

 1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen, idet der til august indgår følgende:

B) Plan for de konkrete borgeres bolig/livssituation.

E) Svar til MBU på spørgsmål tilgår også SUS.

F) Trivselsmåling til udvalget.

I) Cases fra Hjemmeplejen.

M) Konkrete ønsker indarbejdet i ledelsesinformation.

 

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Bilag

1 A. Status for overholdelse af sagsbehandlingsfristerne A. Status for overholdelse af sagsbehandlingsfristerne
2 A. Sagsbehandlingsfrister i SPO 2018 og 2019 A. Sagsbehandlingsfrister i SPO 2018 og 2019
3 Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Social & Familie Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Social & Familie
4 B. Status for anvendelsen af midlertidige boliger B. Status for anvendelsen af midlertidige boliger
5 C. Mål for social mobilitet C. Mål for social mobilitet
6 C. Baggrundsnotat om kommunefordelte sociale mål 2018 C. Baggrundsnotat om kommunefordelte sociale mål 2018
7 C. Samlet C. Samlet
8 D. Befolkningsprognose 2019 Albertslund D. Befolkningsprognose 2019 Albertslund
9 E. Rapport om brandsikkerhed i plejeboliger E. Rapport om brandsikkerhed i plejeboliger
10 E. Brev til kommunerne om opfølgning på brandundersøgelsens fase 1 E. Brev til kommunerne om opfølgning på brandundersøgelsens fase 1
11 E. Notat om brandsikkerhed på plejecentre E. Notat om brandsikkerhed på plejecentre
12 G. Ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg G. Ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg
13 H. Aktiviteter på Albertshøj H. Aktiviteter på Albertshøj
14 I. Evaluering af færre hjælpere i Hjemmeplejen I. Evaluering af færre hjælpere i Hjemmeplejen
15 J. Aftale om Sundhed - et stærkere sundhedsvæsen tættere på dig J. Aftale om Sundhed - et stærkere sundhedsvæsen tættere på dig
16 J. et-staerkere-sundhedsvaesen-taettere-paa-dig J. et-staerkere-sundhedsvaesen-taettere-paa-dig
17 K. Nyt medlem af Ældrerådet K. Nyt medlem af Ældrerådet
18 M. Ledelsesinformation voksenområdet 2019 april M. Ledelsesinformation voksenområdet 2019 april
19 O. Spg. til plejehjemspladser O. Spg. til plejehjemspladser
20 O. Svar til Ø om plejeboliger O. Svar til Ø om plejeboliger
21 Udtalelse fra Sundhedsrådet Udtalelse fra Sundhedsrådet
Tilbage til toppen

10. SUS - Eventuelt

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Helge Bo Jensen (Ø) sender forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen om socialt frikort.

Qasir Mirza (A) og Nils Jensen (A) deltog ikke på mødet.

 

Tilbage til toppen