Gebyrer

Om lovregler, gebyrets størrelse, hvad det dækker og klagemuligheder


Lovregler for opkrævning af gebyrer

Lov om gebyrer og morarenter vedr. visse ydelser nr. 939 af 27.12.1991

Gebyr for erindringsskrivelse (rykker) vedrørende ikke rettidige betalinger af ydelser, som Albertslund Kommune opkræver og som der er mulighed for udpantningsret jf. den kommunale gebyr- og rentelov § 2.

Disse gebyrer udgør 250 kr.

Gebyr for underretning (orientering) om udlægsforretning i fordringer som Albertslund Kommune inddriver jf. den kommunale gebyr- og rentelov § 2a.

Disse gebyrer udgør 450 kr.

Gebyrets størrelse er fastsat på kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 1998.

Hvornår beregnes der gebyrer

Der opkræves gebyr for:

  • Rykkerbreve (maks. 250 kr.)
  • Underretninger (udlægsforretninger – 450 kr.)

Der opkræves ikke gebyr:

  • Ved indgåelse af betalingsaftaler
  • Alene på grund af for sen betaling

Klageregler og gebyrer

Indsigelser over pålignede gebyrer afgøres af lederen af Borger & Ydelsescentret. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borger- & Ydelsescentret på tlf. 43 68 68 68.

Lovregler for opkrævning af retsafgifter

Borger- & Ydelsescentret opkræver retsafgifter med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om retsafgifter.

§ 16. For udlæg og for arrest på gods svares en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., svares yderligere ½ pct. af det overskydende beløb i grundafgift.

Hvornår beregnes der retsafgifter

Der kan opkræves retsafgifter for:

  • Underretninger i forbindelser med krav, som har fortrinsret på ejendommen. (eksempler: ejendomsskat, rottebekæmpelse, byggesagsgebyrer)

Klageregler og retsafgifter

Indsigelser over pålignende retsafgifter skal foretages overfor den kommunale pantefoged eller fogedretten.