Medlemmer valgt til Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord

- det er nu besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet 2019/2020.


 - Albertslund Kommune

Organisationer og foreninger med interesse i vandløb har i november måned 2019 kunne anmode de 20 oplandskommuner i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord om plads i vandrådet. De 20 kommuner er: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

Egedal Kommune er sekretariatskommune for Hovedvandopland 2.2, hvilket betyder at Egedal Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet. 
Henvendelser vedrørende vandrådets arbejde kan ske til vandraad@egekom.dk

Retningslinjer for vandråd
Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og fordelingen af pladser er sket efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019:
”Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport”.
Læs bekendtgørelse om vandråd her

Forening Repræsentant
Birdlife/Dof Pelle Andersen-Harild
Danmarks Naturfredningsforening Jens Prom
Danmarks sportsfiskerforbund Rune Hylby
Dansk Vand- og Spildevandsforening Claus Vangsgård
Danske skovforening Søren Boas
Egedal Fiskeklub Jon Christian Svendsen
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord  Kim Lund Jørgensen
Friluftrådet Peter Engholm 
Gribskov Vandløbslaug Michael Ingels Andreasen
Holbæk Ålav Ole Olsen
Landbrug & Fødevarer Per Thomasen
Roskilde Vandløbslaug Niels Bundgaard
Tuse å ørredssammenslutning (TØS) Lars Juel Hansen
Vandløbslaug for Værebro Å Søren Traberg Vestergaard
Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å Erik Gert Christoffersen Jensen
Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening Kaj Larsen