Høring af klimaplan 2050

Albertslund Kommune har vedtaget ny klimaplan, som lever op til Parisaftalen. Planen skal gøre Albertslund Kommune til en CO2-neutral og klimatilpasset by i 2050. Du kan komme med høringssvar frem til 13. januar 2021.


Udkast til Klimaplan 2050 er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. november 2020 med mindretalsudtalelse fra Enhedslisten.

Klimaplanen opstiller de overordnede retningslinjer for udledning af CO2, og stiler mod, at Albertslund Kommune er CO2-neutral og klimatilpasset by i 2050. 

Udkast til Klimaplan 2050  

Bilag 1 – Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten 

Miljørapport – Vurdering af klimaplanens indvirkning på miljøet
I forbindelse med udarbejdelse af Klimaplan 2050 skal kommunen vurderer, hvorvidt implementering af planen kan have væsentlige indvirkninger på miljøet til følge. Da planen har væsentlig (positiv) indvirkning på miljøet, skal der i henhold til §12 stk. 1 i miljøvurderingsloven udarbejdes en miljørapport, der vurderer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af Klimaplanens gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til Klimaplanens mål og geografiske anvendelsesområde. Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er berørte myndigheder blevet hørt i relation til en afgræsningsrapport for de emner, miljørapporten skal indeholde.

Miljørapporten for Klimaplan 2050

Del dine grønne erfaringer med os
Som et led i høringsperioden vil vi gerne have jeres grønne erfaringer, så vi ender med den bedste udgave af en klimaplan. Du deler dine grønne erfaringer med os ved at klikke på nedenstående link og svare på spørgsmålene.

Del dine grønne erfaringer - klik og svar 

Offentlig høring
Klimaplan 2050 og mindretalsudtalelserne er i offentlig høring i 8 uger frem til den 13. januar 2021.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslag til Klimaplan 2050. Vi skal have dine bemærkninger senest den 13. januar 2021. Send dine bemærkninger til:

miljo@albertslund.dk

eller per brev til:
Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund
Att. Miljø & Virksomheder

Det videre forløb
Efter høringsfristens udløb foretages sagsbehandling af eventuelle indkomne bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser, som eventuelt indarbejdes i klimaplanen. Herefter skal kommunalbestyrelsen tage stilling til den endelige udgave af Klimaplan 2050