Baggrund

Albertslund Nord har været heldige at få del i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters pulje til byudvikling af boligområder med sociale problemer.


Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uddeler hvert år 50 mio. kr. til Områdefornyelsesprojekter, der skal bruges til at understøtte byudviklingen i boligområder eller større bydele.

Albertslund Kommune har søgt midler til Albertslund Nord fra denne pulje i både 2010 og i 2011.

I 2011 gav ministeriet kommunen tilsagn om at bevilge 1,5 mio. kr. Kommunen er forpligtet til at bidrage med mindst det dobbelte, dvs. 3 mio. kr. I alt fik projektet således en økonomi på 4,5 mio. kr., der skal dække både anlægsarbejder, administration og rådgiverhonorarer.

Oprindeligt var der søgt midler til et samlet projekt på 7 mio. kr., men ministeriet valgte altså kun at give en mindre del af dette.

Godkendt af Kommunalbestyrelsen og ministeriet

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 6. december 2011 at afsætte 3 mio. kr. i kommunens budget, hvilket var en af forudsætningerne for at projektet kunne igangsættes.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen kan ses på Kommune TV under punkt nr. 16 her.

Her introducerer formand for Miljø- og Planudvalget Leif Pedersen (F) sagen og Paw Østergaard Jensen (S) kommenterer den også.

I slutningen af januar godkendte også Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Byfornyelsesprogrammet og vi fik dermed endeligt tilsagn om midlerne

Partnerskab imellem Albertslund Nord og kommunen

Forinden var der blevet skrevet et Byfornyelsesprogram i et partnerskab imellem Albertslund Nord og kommunen, som blev indsendt til ministeriet efter at det var blevet endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Byfornyelsesprogrammet beskriver formålet med områdefornyelsen, hvilke ønsker beboerne har til udearealerne og hvordan pengene skal fordeles.

I slutningen af januar 2012 godkendte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Byfornyelsesprogrammet og der var dermed givet endeligt tilsagn om midlerne.

Du kan finde Byfornyelsesprogrammet her og den tilhørende Investeringsredegørelse her.

Beboernes egne ønsker

Byfornyelsesprogrammet tager udgangspunkt i de blokmøder der blev holdt i 2010, hvor der blev indsamlet ønsker som f.eks. en multibane, grillpladser, mødesteder, legepladser og mange andre ideer. Disse ønsker skal nu bearbejdes og prissættes, så der kan vælges imellem dem. Nogle har vi råd til i dette projekt. Nogle af ønskerne har Albertslund Nord selv nogle midler til at få udført og andre bliver sat stand by til senere, når der forhåbentlig bliver økonomisk mulighed for at føre dem ud i livet også.

Alt dette bliver styret af kommunen i samarbejde med Arbejdsgruppen for udearealer, driftsleder Torsten Dose Mortensen og ABC's aktivitetskoordinator Rikke Stougaard Olesen. Arbejdsgruppen for udearealer blev nedsat i forbindelse med blokmøderne om udearealer i 2010.

Rådgiverne på opgaven

Rådgiverydelsen har været annonceret og WITRAZ arkitekter + landskab - nu opkøbt af Rambøll arkitektur, proces og landskab - havde sammen med Ingeniørfirmaerne Gert Carstensen og Thermwork indsendt det bedste tilbud og blev dermed rådgivere på sagen.

WITRAZ arkitekter + landskab stod desuden også for renoveringen af bygningerne under den netop overståede byggesag og kender dermed området meget godt.

Rambøll arkitektur, proces og landskab har mange gode erfaringer med at anlægge opholdsområder og aktivitetsfaciliteter i boligområder. Dette har de gjort i tæt samarbejde med beboerne ved f.eks. at afholde workshops med de børn og unge der skal bruge de kommende legepladser, sportsfaciliteter etc. sådan at beboerne er med i beslutningsprocessen hele vejen.