Klubber

Børn og unge kan begynde at gå i klub, fra 1. maj det år de starter i 4. klasse. Dermed kan de begynde i klub allerede i slutningen af 3. klasse.


Der er 3 forskellige typer klubber i Albertslund: fritidsklubber, fælles ungdomsklub og væresteder.

Fritidsklubber
Fritidsklubber er for børn fra 3./4. klasse til og med 7. klasse (ca. 10 til og med 13 år).

Albertslund Ungdomsklub
Ungdomsklubben er for unge fra 14 år til og med 17 år.
Det er gratis at komme i Albertslund Ungdomsklub. Der er ungdomsklubafdelinger i 6 af kommunens 7 klubber - og alle unge over 14 år er velkomne i alle afdelinger og til alle aktiviteter og arrangementer i ungdomsklubben.

Væresteder
Væresteder er for børn og unge mellem 10 og 23 år.

Den væsentligste forskel mellem klubber og væresteder er, at det er gratis at komme i værestederne, men her skal de unge betale fuld pris, hvis de skal på tur ud af huset eller deltage i andre aktiviteter.

Luk alle
Åben alle

Her finder du link til yderligere informationer.

 

Læs mere om kortet og find vejledninger nedenfor.

Informationer om Det Digitale Betalingskort

Se nedenstående pjece omkring opstart i klubben.

Læs klubbernes velkomstpjece her

Her kan du se en oversigt over klubber og væresteder i Albertslund.

 

Albertslund Motorsports Center, Vridsløsestræde 23 B, 2620 Albertslund

Link: Albertslund Motorsport Center

Bakkens Hjerte, Galgebakken Torv 2- 6, 2620 Albertslund

Link: Bakkens Hjerte

Klub Baunegård, Gl. Landevej 47, 2620 Albertslund 

Link: Klub Baunegård

Storagergård, Gl. Landevej 15, 2620 Albertslund

Link: Storagergård

Svanen, Svanens Kvarter 24, 2620 Albertslund

Link:  Svanen

Ungehuset Hedemarken (gratis værested) - Hedemarksvej 16, 2620 Albertslund

Ungehuset Nord (gratis værested) - Stensmosevej 10, 2620 Albertslund

Indmeld eller udmeld dit barn af en klub.

 

Indmeldelse

Hvis du ønsker at melde dit barn ind i en klub, skal du henvende dig til den klub, som du ønsker at melde dit barn ind i. Hvis indmeldelse i klub skal ske, når tiden i SFO er slut - se venligst under "Fra SFO til klub".

Du skal betale et beløb hver måned for at dit barn kan gå i fritidsklub. Det er dog kommunen, der betaler langt størstedelen af udgifterne til fritidsklubben. Du skal ikke betale, hvis dit barn går i et værested eller i ungdomsklubben.

Børn og unge optages i klub efter følgende prioritering

Hvis du ønsker at melde dit barn ind i en fritidsklub er udgangspunktet, at alle børn/unge har lige ret til en klubplads.

Dog har alle 3. klassebørn fortrinsret til en relevant fritidsklubplads pr. 1. maj hvert år.

Børnene vil få tilbudt en relevant plads efter følgende prioritering:

  • Mulighed for gruppevis overflytning sammen med klassekammerater
  • Individuelle ønsker
  • Antallet af ledige pladser

Der er ikke særlige kriterier for unges indmeldelse i ungdomsklubben, da alle unge til hver tid er velkomne indenfor ungdomsklubbens åbningstid.

Udmeldelse

Hvis du vil melde et barn/en ung ud af klubben, skal du gøre det gennem Den Digitale Pladsanvisning. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse er ikke nødvendig, hvis dit barn fortsætter i ungdomsklubben efter det fyldte 14. år, så sker overflytningen automatisk.

Hvis barnet /den unge senere skal meldes ind i fritidsklubben igen, skal du sende en fornyet ansøgning om optagelse til klubbens leder.

Du kan få yderligere oplysninger hos Borger & Ydelsescentret på tlf. 43 68 68 68 eller send en e-mail: Borgerservice@albertslund.dk  Du skal skrive "Pladsanvisningen" i emnefeltet.

Her kan du læse mere om åbningstiderne og lukkedage i klubber.

 

Åbningstid

Fritidsklubbernes åbningstid tilrettelægges efter børnenes behov, og vil på skoledage typisk være fra kl. 14.00 – 18.00. På skolefridage og i ferier vil der være udvidet åbningstid.

Ungdomsklubbernes åbningstid tilrettelægges efter de unges behov, og vil generelt være om aftenen efter fritidsklubbernes lukke-tid, men der kan dog godt være overlap enkelte dage i ugen.

Selvom man er blevet 14 år har den unge mulighed for i samarbejde med forældrene og lederen at vælge om han/hun vil fortsætte med at gå i fritidsklub, og den unge har også samtidig mulighed for at benytte det gratis ungdomsklubtilbud. Der skal dog fortsat betales for benyttelse af fritidsklubtilbuddet.

Da åbningstiderne kan være meget forskellige fra klub til klub og også skifte i løbet af året alt efter de unges behov, er det vigtigt, at du henvender dig til dit barns klub for at få præcise oplysninger.

Lukkedage

Klubberne holder lukket 1. maj, Grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de 3 hverdage før påske samt mellem jul og nytår, d.v.s. fra og med 24. december til og med 1. januar.

Enkelte klubber holder undtagelsesvis lukket nogle uger i sommerferien - hør mere om dette i klubben.

Forældre til børn/unge i klubber kan stille op til forældrebestyrelserne eller komme til nogle af de forældrearrangementer, som klubberne holder.

 

Forældrebestyrelser

Som udgangspunkt har alle klubber forældrebestyrelser. Der kan dog være forskel fra klub til klub, afhængig af forældrenes ønsker om at stille op. I Forældrebestyrelsen kan forældre, der har børn i klubben stille op til at få en plads i forældrebestyrelsen. I en forældrebestyrelse sidder der typisk 5 medlemmer, og bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

Det er forældre til børn i klubber, der vælger medlemmerne af forældrebestyrelsen. Derudover vælger de fastansatte medarbejdere i klubben også en eller to medlemmer til forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen træffer beslutning om:

  • Overordnede mål og principper for klubbens virksomhed
  • Principper for anvendelsen af klubbens budget
  • De pædagogiske principper
  • Indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse af leder og fast personale
  • Placering af åbningstiden inden for de rammer kommunalbestyrelsen har godkendt
  • Samarbejdet mellem klubber og forældrene
  • Rammerne for forældrenes medvirken i klubbens hverdag

Klublederen har den administrative og pædagogiske ledelse af klubben og er sekretær for forældrebestyrelsen.

Du kan få mere information i dit barns klub.

Du kan læse mere om forældrebestyrelser nedenfor.

Styrelsesvedtægt for Albertslund Kommunes fritidsklubber og fælles ungdomsklub

Arrangementer for forældre i de enkelte klubber

Derudover har de forskellige klubber typisk jævnligt arrangementer for forældre. Det afhænger dog af den enkelte klub hvor mange forældrearrangementer, der er. Eksempler på forældrearrangementer er teaterforestillinger med børn/unge, fællesspisning og julefest.