Om DKE

Her kan du læse om, hvordan den kriminalpræventive indsats er organiseret i Albertslund Kommune, og hvordan du får kontakt.


Tilbage til DKEs forside

Luk alle
Åben alle

Forvaltningsmæssigt er DKE placeret højt i den kommunale organisationsstruktur. Enheden ligger udenfor forvaltningerne og refererer direkte til områdedirektør for Børn, Sundhed og Velfærd, Anne-Mette Brandt. Det betyder, at DKE kan inddrage den af de øvrige forvaltninger, der er relevant i de enkelte sager. Se en illustration af organisationsdiagrammet her. 

Kredsrådet

Efter retsplejelovens §111 er der i hver politikreds etableret et Kredsråd. Kredsrådet er den formelle ramme om samarbejdet mellem politiet og kommunerne på ledelsesniveau og består af politidirektøren, der er formand og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Andre kan deltage i kredsrådsmøder efter behov. Kredsrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Kredsrådet og forbereder således møderne.
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation. 
Kredsrådet drøfter endvidere kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådet (Styregruppen)

Det øverste lokale forum for samarbejdet mellem den enkelte kommune og politikredsen er Lokalrådet, der består af lederen af lokalpolitiet, der er formand, lederen af DKE, der er næstformand samt udvalgte afdelingschefer fra kommunen. Formålet med Lokalrådet er at sikre, at de overordnede rammer og mål med hensyn til konkret bekæmpelse af kriminalitet og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt i de enkelte kommuner, samt i øvrigt at fremme det løbende samarbejde om løsningen af lokale kriminalitetsproblemer. Lokalrådet afholder mindst 4 møder om året. Politikredsen er sekretariat for Lokalrådet og forbereder således møderne.
I Albertslund Kommune fungerer Lokalrådet samtidig som styregruppe for det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Operativgruppen

For at sikre effektiv programmering og operationalisering af politiske og strategiske beslutninger, er der etableret en operativgruppe på ledelsesniveau som arbejder på direkte ledelsesmandat fra Styregruppen. Operativgruppen afholder mindst 4 faste møder om året. DKE er sekretariat for Operativgruppen og forbereder således møderne.
Operativgruppen spiller endvidere en vigtig rolle i enkeltsagsbehandlingens Niveau III-sager. Her vurderer DKE i hvert tilfælde hvilke medlemmer af Operativgruppen der skal indkaldes til drøftelse af den konkrete sag. De indkaldte operativgruppemedlemmer kan af hensyn til sagens oplysning medbringe relevante medarbejdere. På baggrund af sagens oplysning fordeles ansvar og opgaver, ligesom budget- og tidsmæssige rammer bestemmes.

Bydelsforum

Det brede netværk af ressourcepersoner, involveret i det kriminalpræventive arbejde i Albertslund Kommune, drøfter bevægelser, tendenser og bekymringer i skoledistrikter og lokalmiljøer. Der vil blive inddraget viden fra forskningsverdenen når relevant, for på den måde at inspirere og kvalificere indsatsen. Bydelsmøderne er opdelt i Øst, Vest og Syd. Der afholdes årligt tre møder i hvert forum; to individuelle for bydelen, og et fælles for alle tre bydele. Formålet med Bydelsmøderne er, at styrke den sociale sammenhængskraft i lokalmiljøerne, og at bidrage til at lokale kræfter selv tager ansvar for at gå i dialog og være en del af løsningen.

Samarbejdet i enkeltsagsbehandlingen

Udover de nævnte mødefora afholdes desuden møder i forbindelse med enkeltsagsbehandlingens forskellige niveauer. Her er tale om Koordinationsmøder og Ungekoordinationsmøder (Niveau I), Sagsmøder (Niveau II), Operativgruppemøder (Niveau III), Netværkssamråd, Netværksmøder, mv. Det er dette samarbejde i behandlingen af enkeltsager, der er redegjort for i folderen "Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling".

Nedenstående er DKEs egne publikationer, som vi finder relevante i den kriminalpræventive indsats for Albertslund. DKE udgiver to rapporter årligt for at informere interesserede borgere, samarbejdspartnere og udvalg om DKEs virke, samt fungere som en invitation til kommunikation og samarbejde på tværs af fagligheder. I rapporten præsenteres et overblik over det aktuelle kriminalitetsbillede samt udviklingen i udvalgte kriminalitetsformer i Albertslund kommune. Analyserne bygger blandt andet på viden og tal fra politiets kriminalitetsstatistikker, Danmarks statistik, boligområdernes tryghedsundersøgelser, skolernes trivselsundersøgelser, kommunens enkeltsager og Bydata. Halvårsrapporten præsenteres for øverste ledelse i politikredsen og kommunen og understøtter herved det kriminalpræventive samarbejde i kredsrådet og lokalrådet. Strategier og prioriteringer i forhold til kriminalitetsforebyggelse for politikredsen og Albertslund udformes dermed på baggrund af halvårsrapportens analyser og nøgletal, hvorfor den bidrager til at kvalificere de forebyggende indsatser i Albertslund. Ydermere giver rapporten et indblik i de tiltag og indsatser, som DKE arbejder med på det proaktive, det reaktive og det operative område.  

DKEs egne publikationer

Strategi for den kriminalpræventive indsats

Minikatalog om forebyggelsesindsatser

Kriminalpræventiv Enkeltsagsbehandling

Den Robuste Generation - læreplan for god trivsel 2016

Relationsdannende - og genoprettende praksis i Albertslund

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2019:2

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2019:1

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2018:2

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2018:1 

Den Kriminalpræventive Enhed - Halvårsrapport 2017:2

Den 9. december 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune landets hidtil mest ambitiøse strategi på det kriminalpræventive område. Det var som led i kommunens målsætning om at skabe en tidlig, tværfaglig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats på området.

Strategien var og er at sikre en fælles helhedsorienteret tilgang for alle aktører på tværs af sektorer, institutioner, civile samfundsaktører og borgere. Til at koordinere det tværfaglige arbejde under én fælles ledelse blev Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) oprettet.
Det overordnede mål er, at borgere i Albertslund skal kunne få et godt og langt liv fri for kriminalitet og misbrug, hvilket gør sig gældende for ofre, pårørende, gerningsperson og borgere, der føler sig utrygge i deres nærmiljø.
Med vedtagelsen af strategien og etableringen af DKE i maj 2015, udviklede Albertslund Kommune en samlet model for kriminalitetsforebyggelse, som sikrer koordination, hurtig indsats og både proaktiv og reaktiv forebyggelse af kriminalitet.

Enkeltsagskonceptet er omdrejningspunktet

Det er Kommunalbestyrelsens ønske at benytte enkeltsagsbehandling som metode for det individorienterede arbejde på børne-, unge- og voksenområdet. Konceptet om enkeltsagsbehandling blev udarbejdet af DKE i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere fra resten af organisationen og tilrettes løbende.
Enkeltsagskonceptet dækker over en arbejdsprocedure, hvor hver enkeltsag klassificeres efter karakteren af den konkrete adfærd eller livssituation for den involverede. Den enkelte sag placeres derefter på Niveau l, ll eller lll.

Læs mere om enkeltsagskonceptet her. 

Klik her og læs om de tre områder, som DKEs arbejde er inddelt i: Proaktiv, Reaktiv og Operativ. 

 

Døgnvagt
Tlf.: 51 68 66 90 

 

Den Kriminalpræventive Enhed
Tlf.: 43 68 69 59
Mail: kriminalpraeventive.enhed@albertslund.dk

Kasper Fisker (stabsleder)
Tlf.: 21 59 35 12
Mail: Kasper.Fisker@albertslund.dk

 

Proaktivt område

Katrine Barnekow Rasmussen (fagkoordinator)
Tlf.: 24 99 68 88
Mail: kai@albertslund.dk

Sara Guldbrandsen (analytiker og CPTED medarbejder)
Tlf.: 30 70 55 92 
Mail: siy@albertslund.dk

 

Reaktivt område

Lea Baunsgaard Ladefoged (fagkoordinator)
Tlf.: 29 77 83 20
Mail: lwq@albertslund.dk

 

Operativ Pædagogisk Støtte

Metin Cakmak (fagkoordinator og mentor)
Tlf.: 23 81 50 22
Mail: mcq@albertslund.dk

Jonathan Gonzales (mentor)
Tlf.: 23 81 50 23
Mail: jco@albertslund.dk

Maria Guld Thomsen (mentor) 
Tlf.: 23 31 61 67
Mail: aut@albertslund.dk

Mikkel Østergaard (mentor)
Tlf.: 61 62 17 03
Mail: ioe@albertslund.dk

 

Tilbage til DKEs forside