Adgangsveje, affaldsplaner, affaldskortlægning og regulativer

Hvad gælder på affaldsområdet.


Luk alle
Åben alle

Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær.

 

Hvor skal stativet eller beholder(ne) stå?
Stativ og beholdere skal placeres, så de er nemme at komme til:

  • Beholdere og stativ skal stå i terræn-niveau på et vandret, stabilt underlag af fliser, asfalt eller lignende.*
  • Skraldemanden skal kunne stå oprejst omkring stativ og beholdere og der skal være plads til, at han kan montere og afmontere sækken i stativet
  • Den fyldte sæk må højst veje 10 kg

Adgangsvejen skal:

  • Være uden trapper eller forhøjninger
  • Have en tilpas frihøjde og bredde, så skraldemanden nemt kan komme frem med sin kærre
  • Være fast, plan og jævn uden ujævnheder*
  • Være belyst
  • Være ren, vedligeholdt og fri for cykler, barnevogne og lignende og låger og døre skal kunne fastholdes i åben position
  • Ryddet for sne og gruset for is
  • Er afstanden fra vejskel til beholder/stativ mere end 20 meter - vil du blive opkrævet et årligt afstandsgebyr per beholder. 

*Skærpede krav for 370 liters beholdere

Der gælder skærpede adgangskrav, hvis I vælger at opgradere til en 370 liters beholder, da denne skal have monteret et næsehjul. Belægningen på adgangsvej og standplads skal være asfalt, beton eller fliser og der må ikke være hældning på adgangsvejen. Der skal være plads både foran og bagved beholderen, så skraldemanden let kan komme til at låse næsehjulet. 

Hvorfor er der krav til vægt, adgangsvej og placering?

Skraldemændene udfører dagligt et fysisk belastende og ensidigt gentagent arbejde, som kræver en lang række tiltag for ikke at være sundhedsskadeligt over tid. Ovenstående regler har stor betydning for at begrænse både akutte skader og sundhedsskader på længere sigt.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning - Løft, træk og skub.

Ved skel

Generelt for alle beholdertyper/stativer kan der stilles krav om, at beholdere/sække anbringes fx ved skel senest kl. 6 på afhentningsdagen, hvis din adgangsvej ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen.

Adgangsvej ved afhentning af sække

Adgangsvej ved afhentning af 240 liters todelte beholdere

Regler for minicontainere  

Regler for nedgravede beholdere

Læs mere her om Albertslund Kommunes visioner, målsætninger og fokusområder på affaldsområdet fra 2013 til 2018.

 

Affaldsplan 2019-2024 under udarbejdelse

Miljøstyrelsen bad i 2018 kommunerne vente med at udarbejde Affaldsplan 2019-2024, indtil den nationale affaldsplan for 2019-2030 blev sendt i høring.

Det er derfor fortsat den gamle affaldsplan for 2013-2018, der er tilgængelig her på siden. I 2019 og 2020 har forvaltningen arbejdet videre med de initiativer, der er beskrevet i Affaldsplan 2013-2018.

Miljøstyrelsen har i december 2020 sendt den nationale affaldsplan "Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032" i høring. Forvaltningen har derfor nu sat processen med den kommende kommunale affaldsplan i gang. Det planlægges at den kommunale affaldsplan bliver politisk behandlet og sendt i høring i første halvår af 2021 og godkendt i kommunalbestyrelsen i andet halvår af 2021.  

_____________________________________________________________________

Affaldsplan 2013-2018

Affaldsplanen er et vigtigt redskab for kommunens administration af affaldsområdet.

Danmark er det land i Europa, der producerer mest affald per husstand og brænder mest affald af. I Albertslund vil vi vende udviklingen til gavn for mennesker, natur og miljø.

Derfor har Affaldsplanen 2013-2018 undertitlen Affald = Ressourcer. I planperioden frem til 2018, har vi sat nye målsætninger for genanvendelse, der er planlagt nye initiativer, der skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at komme af med det genanvendelige affald og der er fokus på at formidle og vejlede bedst muligt.

Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.

Gælder for alt affald fra private husstande.

 

Albertslund Kommunes Regulativ for husholdningsaffald beskriver hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer af affald, samt dine pligter og dit ansvar.

Her kan du læse de regler der gælder for brug af genbrugsstationen og bytteafdelingen i Drivhuset.

 

Klik her for at læse ordensreglementet 

Nedenfor kan du læse om de krav der skal opfyldes, når I som boligforening ønsker at etablere nedgravede affaldscontainere. 

Vestforbrænding har udarbejdet følgende guide, som du kan printe ud.

Link til Vestforbrændings guide til nedgravede affaldssystemer 

Når beholderne er etablerede skal de tilmeldes til tømning 4 uger før første tømning. Udfyld dette skema og send det til kuberettelser@vestfor.dk og affaldoggenbrug@albertslund.dk senest fire uger før forventet ibrugtagning.

Se tal for affaldsmængder og genanvendelse i Albertslund og nabokommuner.

 

Hvert år i februar indsender alle kommuner i Vestforbrændings opland opgørelser over det foregående års affald til Vestforbrænding.

Vestforbrænding udarbejder en affaldskortlægning for den enkelte kommune og en samlerapport for alle kommunerne i Vestforbrænding's opland.

Bliv klogere på byens affald - klik på linket herunder.

Affaldskortlægning Albertslund 2019

Samlerapport Vestforbrænding 2019